Împreună pentru o școală prietenoasă. Abordare participativă în căutarea mijloacelor de ameliorare a mediului școlar.

Experții Organizației Salvați Copiii Filiala Iași au realizat o cercetare a mediului școlar pentru a identifica modalitățile de transformare a școlilor în ”școli prietenoase”. Studiu are la bază o cercetare interdisciplinară prin care s-a urmărit trasarea unui cadru teoretic larg asupra conceptului de şcoală prietenoasă ca mijloc de combatere a abandonului şcolar. Obiectivul principal al cercetării se referă la promovarea reintegrării copiilor în sistemul şcolar şi susţinerea continuă a acestora prin transformarea instituţiilor de învăţământ în şcoli sigure şi prietenoase pentru toţi copiii, fără discriminare. Studiul a luat în considerare drepturile copilului într-o dublă ipostază: de instrument analitic, precum şi de concept normativ, cu scopul de a observa în ce măsură sistemul şcolar românesc poate fi considerat a fi unul incluziv şi conform cu exigenţele promovate de instrumentele internaţionale de protecţie a drepturilor copilului la educaţie şi instruire. Totodată, prin implicarea copiilor şi a cadrelor didactice în cercetare am încercat să identificăm împreună cu ei mijloacele necesare pentru valorificarea conceptului de şcoală prietenoasă în mediul şcolar românesc.

Ioana Atasiei, Președinte Organizația Salvați Copiii Filiala Iași: „Multe dintre răspunsurile copiilor, în ceea ce priveşte abandonul şcolar, arată că dezinteresul faţă de şcoală este atras de maniera „neatractivă” în care este predată materia şi de „distanţa mare dintre cadrele didactice şi elevi” menţinută de primii. Printre cauze ar mai fi şi „lipsa finalităţii practice a şcolii pentru viaţa adultă”. Durata prea lungă a şcolii „determină foarte mulţi adolescenţi să părăsească şcoala după clasa a X – a şi poate chiar mai devreme”.

Studiul prezintă percepţia mediului şcolar prin utilizarea, pe de o parte, a drepturilor copilului drept grilă de examinare a dificultăţilor cu care se confruntă copiii în acest mediu şi, pe de altă parte, caracteristicile şcolii prietenoase, pentru a sesiza viziunea elevilor şi a profesorilor lor asupra şcolii pe care o frecventează. La sondarea opiniei prin chestionare au participat 323 elevi dintre care 165 de nivel liceal şi 158 de nivel gimnazial, respectiv 125 de cadre didactice. Aproximativ 50 de copii au participat la interviuri individuale sau de grup. Alţi 8 profesori și-au împărtășit părerile lor în cadrul unor interviuri individuale. S-a urmărit identificarea percepției copiilor asupra relației acestora cu dascălii, cu colegii și cu mediul școlar, în general. De asemenea, un rol important l-a avut exprimarea părerilor profesorilor despre aceste aspecte. Cercetarea a abordat teme extrase din Convenția ONU cu privire la drepturile copilului.

Studiul propune o serie de recomandări pentru implementarea conceptului de şcoală prietenoasă adresate școlilor (recomandări pentru personalul auxiliar, recomandări pentru cadrele implicate în activitatea didactică şi/ sau de management al unităţilor de învăţământ, recomandări pentru copii), comunităților în care există școli și societății civile și poate fi consultat accesând linkul: https://salvaticopiii-iasi.ro/wp-content/uploads/2021/04/Raport-cercetare_Proiect-Scoala-DA.pdf

Recomandări

Având în vedere cadrul legal general și de politici în domeniul educației la nivel european și național ,precum și cercetarea calitativă cu participarea copiilor și a cadrelor didactice din proiectul „Școala DA!”, evidențiem câteva recomandări:

 1. Recomandări pentru factorii decizionali în domeniul învăţământului, şcoli şi elevi
  • Revizuirea curriculei de învățământ prin diminuarea cantității informaționale de la nivelul materiilor obligatorii și adăugarea de discipline care să contribuie la formarea de competențe și abilități practice, relevante pentru viața de zi cu zi a copilului în formare (cu titlu de exemplu: ateliere de gătit, ateliere de acordare a primul ajutor, ateliere de educație sexuală, ateliere de educație juridică, ateliere de educație financiară, ateliere de educație sanitară etc.).
  • Renunțarea la notare în cazul orelor de sport, punând accentul preponderent pe necesitatea dezvoltării personale a fiecărui copil într-un cadru plăcut și de dorit pentru fiecare elev.
  • Adaptarea constantă a politicilor în domeniul învăţământului şi a respectării drepturilor copiilor în procesul de învăţământ la standardele europene şi internaţionale.
  • Centrarea actului de predare pe elev, evaluarea fiecărui elev doar prin prisma propriilor reuşite şi dificultăţi şi urmărirea parcursului personalizat al fiecărui elev.
  • Stimularea participării copiilor la luarea tuturor deciziilor care îi privesc la nivelul şcolii: de la amenajarea spaţiului de studiu, ameliorarea condiţiilor de învăţare, căutarea soluţiilor la diverse probleme cu care se confruntă şcoala, elaborarea unor proiecte de colaborare cu societatea civilă, cu alte unităţi de învăţământ sau instituţii naţionale sau internaţionale etc.
  • Renunțarea la implementarea ideii de gândire statică prin memorare și implementarea metodelor de dezvoltare a gândirii logice, creative, critice şi analitice la toate materiile.
  • Includerea în programa de predare a unor ore consacrate metodologiei învăţării şi tehnicilor de învăţare eficientă.
  • Identificarea urgentă a celor mai potrivite metode pentru eliminarea fenomenului de bullying în școli, inclusiv prin consultarea părerilor copiilor.
  • Concentrarea pe atingerea obiectivelor de învăţare în clasă şi reducerea volumului de teme pentru acasă. Stimularea şi încurajarea constantă a elevilor să adreseze întrebări de fiecare dată atunci când nu au reuşit să înţeleagă materia predată sau au nevoie de lămuriri suplimentare.
  • Utilizarea de metode de predare adaptate contextului pandemic (instrumente digitale). Căutarea adaptării constante la nevoile copiilor în acest context.
  • Promovarea unui climat prietenos la nivel de secretariat, bibliotecă, prin încurajarea unui dialog deschis.
  • Contribuții la degrevarea cadrelor didactice de sarcinile administrative excesive.
 1. Recomandări pentru comunitate
  • Preocuparea reală pentru dezvoltarea constantă a unor parteneriate locale în domeniul educaţiei.
  • Elaborarea constantă a unor programe de asistare a copiilor care cresc în medii vulnerabile din punct de vedere socio-economic urmărind valorificarea deplină a dreptului acestora la educaţie.
 1. Recomandări pentru societatea civilă: ONG-uri interesate
  • Elaborarea constantă a unor proiecte pentru şi împreună cu şcolile.
  • Identificarea de fonduri pentru modernizarea unităţilor de învățământ şi îmbunătăţirea condiţiilor de predare – învăţare.
  • Participarea la elaborarea unor politici educaţionale prin consultarea instituţiilor decizionale.
  • Lărgirea programelor de tipul after/before-school.
  • Dezvoltarea unor programe de intervenţie şi asistare în medii cu vulnerabilitate crescută şi afectate de risc de abandon şcolar.
  • Organizare de sesiuni de dezbateri pentru şi împreună cu copiii şi cadrele didactice.
  • Găsirea resorturilor pentru a ajuta școlile de pretutindeni să devină partenere în programe naţionale, europene şi internaționale.
  • Dezvoltarea unor programe de formare a cadrelor didactice şi a elevilor în domeniul drepturilor copilului, a dezvoltării durabile, a cunoaşterii mediului digital şi în alte domenii de actualitate şi necesare dezvoltării armonioase a copiilor.

Raportul de cercetare este complementar proiectelor implementate de Organizația Salvați Copiii Filiala Iași și reflectă spiritul și principiile Convenției ONU cu privire la drepturile copilului. Nerespectarea sau încălcarea drepturilor copilului în România a devenit un subiect tolerat și acceptat social, copiii neavând exercițiul socio-democratic de a reacționa și de a semnala inadvertențele dintre realitate și principiile Convenției ONU cu privire la drepturile copilului. Această lipsă de reacție arată că la peste 30 de ani de la ratificarea Convenției de către România, participarea civică a copiilor este încă un deziderat dificil de atins și reprezintă un indicator al cunoașterii și diseminării filosofiei Convenției. Această problemă are o serie de nuanțe specifice, cum ar fi faptul că drepturile copiilor sunt respectate aleator și neunitar în diferite instituții și zone geografice din România. Această stare de fapt transformă copiii din România într-un grup vulnerabil. Cu toate acestea, România a făcut pași importanți în implementarea Convenției în România. Organizația Salvați Copiii România a contribuit semnificativ la diseminarea principiilor Convenției prin proiectele naționale, implicarea în îmbunătățirile legislative și strategice naționale, rezolvarea unor situații dificile cu care se confruntau copiii și semnalarea constantă a blocajelor sau derapajelor politice care se reflectă asupra calității vieții copiilor. Includerea în structura instituțională a statului a unui mecanism de monitorizare independentă a respectării drepturilor copilului, a reprezentat mult timp o temă de campanie publică a Organizației Salvați Copiii România, fiind evidentă necesitatea creării unei instituții naționale de tipul „Avocatul Copilului”, dedicată drepturilor copilului. Rapoartele alternative de țară realizate de Organizația Salvați Copiii România au condus la formularea unor recomandări esențiale pentru România din partea Comitetului ONU cu privire la Drepturile Copilului.

Organizația Salvați Copiii Filiala Iași continuă să sprijine prin acest raport de cercetare participarea civică reală și de bună calitate a copiilor, pentru a le oferi posibilitatea de a-și exprima opiniile, de a fi implicați în luarea decizilor care îi privesc sau de a acționa.

Proiectul este susţinut printr-un parteneriat strategic local: Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi – Solicitant, Şcoala Gimnazială „Ion Neculce” Iaşi – Partener 1, Direcţia Creşe Iaşi – Partener 2, Municipiul Iaşi – Partener 3, precum şi doi parteneri asociaţi – Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuţă” Iaşi și Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi.

Valoarea totală a proiectului este de 3.584.503,88 lei din care 3.566.145,72 lei reprezintă valoarea cofinanțării UE.  Contractul de finanțare este încheiat pentru o perioadă de 3 ani de zile, activitățile fiind implemetate în perioada 22 mai 2018- 21 mai 2021.

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 6 ”Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, apelul de proiecte POCU/74/6/18/18/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, cod MySMIS proiect: 104951 – Școala DA!.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

DATE DE CONTACT

Cuvinte cheie:

Alte Comunicate de presa de Nistor Ioana:

Salvați Copiii Iași anunță deschiderea a patru noi programe destinate copiilor care au părinții plecați la muncă în străinătate, în Iași și în două comunități rurale din județ: Ceplenița și Răducăneni.
72 de familii vulnerabile din Comuna Ciurea, județul Iași, vor primi câte 1800 lei pe an pentru a participa la un program de formare în educația timpurie.
Abordări inovatoare, vizând în mod direct creșterea accesului la educație și incluziunea socială.
Raport de cercetare asupra conceptului de şcoală prietenoasă ca mijloc de combatere a abandonului şcolar.