Invitatie de participare

 1. SC MAISON BOUTIQUE SRL, in calitate de achizitor, cu sediul in Oras Craiova, Bd. Dacia, Nr 119, Jud Dolj, Romania, organizeaza procedura competitiva, potrivit prevederilor Ordinului nr. 1284/2016 emis de Ministerul Fondurilor Europene, in vederea achizitionarii de manipulator telescopic – COD CPV 34144710-8
 2. Sursa de finantare Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor  mici  și  mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri
 3. Numarul de identificare al contractului: COD SMIS 112190

Titlul proiectului: „INOVARE DE ACTIVITATE IN CADRUL MAISON BOUTIQUE SRL

 1. Scurtă descriere a obiectului contractului de achiziţie: Achizitia de manipulator telescopic. Specificaţii tehnice minime şi obligatorii: conform Documentatie de atribuire si a caietului de sarcini, care pot fi descarcate gratuit dupa site-ul: fonduri-ue/.ro Sectiunea – Achizitii Beneficiari Privati.
 2. Limba de redactare a ofertei: limba romana
 3. Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA
 4. Pretul ofertei este ferm in RON.

NU se accepta actualizarea pretului contractului

 1. Valabilitatea ofertei: minim 30 zile de la data deschiderii ofertelor
 2. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut, în condiţiile în care oferta corespunde cerinţelor de natură tehnică şi cantitativă descrise in documentaţia pentru ofertanţi (specificaţiile tehnice).
 3. Alte informaţii privind această achiziţie precum si specificatiile tehnice complete pot fi obţinute gratuit pe fonduri-ue.ro – Sectiunea Achizitii Beneficiari Privati.
 4. Operatorii economici interesaţi pot transmite / depune oferte, la sediul firmei de consultanta din Bucuresti, Str. Gheorghe Titeica nr. 121D, etaj 3, sector 2, cu precizarea datelor de identificare a solicitantului, până cel mai târziu la data de 04.06.2018, orele 12:00.
 5. Data, ora si locul deschiderii ofertelor:06.2018, orele 13:00, Str. Gheorghe Titeica nr. 121D, etaj 3, sector 2
 6. Data de publicare a anuntului: 24.05.2018

DATE DE CONTACT

Nume: Victoria Lupascu
Functie: Expert achizitii publice
Email: victoria.lupascu@proiectefinantate.ro

Alte Comunicate de presa de 407 :